WA -PL502 Thấm ướt bề mặt trước khi sơn

Chất phụ gia thấm ướt và phân tán cho sơn là gì?
Chất phụ gia thấm ướt (wetting) bột màu được đưa vào sơn nhằm làm giảm sức căng bề mặt phân cách giữa bột màu và nhựa, đảm bảo bột màu thấm ướt nhựa tạo thuận lợi cho giai đoạn nghiền sơn kế tiếp.

Danh mục: ,